div, span, b

p, span, em

div, strong, span, em, b, b